Beer Battered Fish & Chips

  • Beer Battered Fish & Chips

    13.00

    Chunky chips, mushy peas, tartare sauce, lemon wedge

    V