Whole Baked Camembert

  • Whole Baked Camembert

    12.50

    Rosemary & garlic, ale chutney, toast

    V